Prijava nepravilnosti v občini

Oddaja prijave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA